{literal} {/literal} {literal} {/literal}

Privacybeleid

1. Waarom dit privacybeleid?

De Fumet des Ardennes hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake, namelijk de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Privacywet") en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("Verordening"). 

Wij willen u op de hoogte brengen van elke verwerking van uw persoonlijke gegevens en van uw rechten in dit verband. Door gebruik te maken van onze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Le Fumet des Ardennes op de wijze zoals beschreven in dit document.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid. Elke substantiële wijziging zal altijd duidelijk worden gecommuniceerd op onze website. Wij raden u echter aan om dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens?

Olivier Pierre, Fumet des Ardennes is verantwoordelijk voor de website.

Contactgegevens:

Fumet des Ardennes SRL

Rue Paul Verlaine,Corbion 24

6838 Bouillon (Belgique)

BE0437.227.993

info@fumetdesardennes.be

3. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de door Fumet des Ardennes nagestreefde doelstellingen te bereiken. De categorieën gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, worden hieronder opgesomd. 

Identificatiegegevens

Verbindingsgegevens (IP-adres, enz.)

4. Wat zijn de doelen? 

Le Fumet des Ardennes verzamelt uw persoonlijke gegevens met als enig doel u een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikservaring van de site te bieden. Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens kan worden geïntensiveerd door een intensiever gebruik van onze site.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is daarom essentieel voor de goede werking van de site en de levering van onze diensten. Le Fumet des Ardennes verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken voor de volgende doeleinden: 

Om u toegang te geven tot uw "gebruikersaccount".

Zorg voor orderverwerking en productlevering 

Zorg voor service na verkoop 

Beheer van de contractuele relatie 

Facturering en accountbeheer mogelijk maken

De gebruiker een algemene maar ook gepersonaliseerde dienst aanbieden, inclusief het versturen van nuttige informatie, nieuwsbrieven, het verlenen van ondersteuning en het opvolgen van klachten.

Verbeteren en personaliseren van onze diensten en producten

Fraude, fouten en crimineel gedrag opsporen.

Stuur promotionele aanbiedingen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven (direct marketing). In dit geval staat het u vrij om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Bij een bezoek aan onze site worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens stellen ons in staat om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Dit omvat uw IP-adres, het geografische gebied van de raadpleging, de dag en het tijdstip van de raadpleging en de geraadpleegde pagina's. Door onze site te bezoeken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen van deze gegevens voor statistische doeleinden.

U oefent controle uit over de gegevens die u ons verstrekt. Wanneer de gegevens onvolledig of foutief zijn, behoudt le Fumet des Ardennes zich het recht voor om bepaalde operaties tijdelijk of permanent te onderbreken of op te schorten. 

Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Uw persoonlijke gegevens worden dus niet verkocht, gegeven of doorgegeven aan derden, tenzij u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Le Fumet des Ardennes heeft alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om elke schending van de gegevens te voorkomen.

5. We gebruiken ook cookies!

Tijdens uw bezoek aan onze site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. We gebruiken cookies om onze vaste bezoekers een optimale gebruikservaring te bieden. 

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij naar ons Cookiebeleid. 

Als u onze site bezoekt, adviseren wij u om uw cookies te activeren. U bent echter vrij om ze via uw browserinstellingen uit te schakelen als u dat wenst. Voor meer details verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

6. Wat zijn mijn rechten ?

6.1. Garantie voor een eerlijke en rechtmatige verwerking 

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de in punt 4 uiteengezette legitieme doeleinden, worden op een adequate, relevante en niet-buitensporige wijze verzameld en verwerkt, en worden niet langer bewaard dan nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken. 

Alle technische en veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de risico's van illegale of ongeoorloofde toegang tot of verwerking van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken. In het geval van een inbraak in zijn computersystemen zal de Fumet onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2. Recht van toegang

Als u uw identiteit kunt aantonen, heeft u recht op informatie over de verwerking van uw gegevens. U hebt dus het recht om te weten wat de doeleinden van de verwerking zijn, welke categorieën gegevens het betreft, aan welke categorieën ontvangers de gegevens worden verstrekt, welke criteria worden gehanteerd om de duur van de bewaring van de gegevens te bepalen en welke rechten u kunt uitoefenen op uw gegevens.

6.3. Recht op correctie

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zelf de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn of haar "gebruikersaccount", maar u kunt dit ook schriftelijk aanvragen.

6.4. Recht op verwijdering (of "recht op vergetelheid")

U heeft ook het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen in de volgende gevallen:

- Uw persoonlijke gegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;

- U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

- U hebt uw recht van bezwaar rechtsgeldig uitgeoefend;

- Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

- Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Fumet beslist op eigen initiatief of aan bovenstaande criteria wordt voldaan.

6.5. Recht op beperking van de behandeling 

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, met name in geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, indien uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of de tijd die nodig is voor de Fumet om na te gaan of u uw recht op wissen rechtsgeldig kunt uitoefenen.

6.6. Recht van bezwaar

U heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Le Fumet des Ardennes zal de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij zij kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn om de verwerking te laten prevaleren boven uw recht van verzet.

6.7. Recht op gegevensdraagbaarheid

U hebt het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan een andere dienstverlener, tenzij dit technisch onmogelijk is. 

6.8. Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingshandelingen voorafgaand aan de intrekking.

7. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een verzoek sturen per aangetekende brief aan Olivier Pierre of per e-mail aan info@fumetdesardennes.be.

Wij zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek, antwoorden. 

8. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Fumet des Ardennes, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die vanaf 25 mei 2018 het Commissariaat voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal worden (https://www.privacycommission.be/).