{literal} {/literal} {literal} {/literal}

Algemene verkoopsvoorwaarden

Disclaimer

Het gebruik van onze website is onderworpen aan de rechten en plichten die expliciet worden vermeld op onze website, maar ook aan de rechten en plichten die worden gedefinieerd in deze disclaimer en in onze algemene verkoopvoorwaarden en in ons privacybeleid. Al deze teksten samen vormen onze "Algemene Voorwaarden". 

Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel op ons als op u van toepassing. Door het gebruik van onze website erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk de toepassing van onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van onze eigen algemene voorwaarden.

Bij wijze van uitzondering kan van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden worden afgeweken, voor zover deze afwijkingen schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden. 

1/ Wie zijn wij?

De website is een initiatief van :

Fumet des Ardennes SRL

Rue Paul Verlaine,Corbion 24

6838 Bouillon (België)

BE0437.227.993

info@fumetdesardennes.be

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft, we beloven u een snelle reactie.

2/ Onze website

2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid 

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke stappen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze site te waarborgen. Wij kunnen echter geen enkele garantie bieden voor absolute operabiliteit en ons handelen moet dan ook worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis. 

Elk gebruik van de site is altijd op eigen risico van de gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen die op de site aanwezig zijn, ongeacht het bestaan van een geval van overmacht of een vreemde oorzaak.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot onze site te beperken of de werking ervan te onderbreken op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving. Dit is in principe alleen mogelijk als de omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen, maar dit is geen absolute voorwaarde.

2.2 Inhoud van de site

Le Fumet des Ardennes bepaalt voor een groot deel de inhoud van de site en draagt zorg voor de informatie op de site. Le Fumet des Ardennes neemt alle mogelijke maatregelen om zijn site zo volledig, accuraat en actueel mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie op de site door derden wordt verstrekt. Le Fumet des Ardennes behoudt zich het recht voor om de site en de inhoud ervan te alleen tijdens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Le Fumet des Ardennes kan geen absolute garantie bieden voor de kwaliteit van de informatie op zijn site. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende nauwkeurig en/of actueel is. Bijgevolg kan Le Fumet des Ardennes niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die de gebruiker zou lijden als gevolg van de informatie op de site.

Indien bepaalde inhoud op de site in strijd is met de toepasselijke wetgeving en/of de rechten van derden en/of gewoonweg in strijd zou zijn met de goede zeden, vragen wij u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen. Le Fumet des Ardennes kan met name overgaan tot het geheel of gedeeltelijk verwijderen van deze informatie.

De site bevat downloadbare inhoud. Het downloaden van de site gebeurt altijd op eigen risico van de gebruiker. Le Fumet des Ardennes kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker vallen.

Met betrekking tot meer specifiek de prijzen en informatie over onze producten die op de site verschijnen, geldt een voorbehoud voor kennelijke vormfouten, zoals typefouten. De gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op het bestaan van een contract met Le Fumet des Ardennes op basis van dergelijke fouten.

2.3 Wat wij van de gebruiker verwachten 

Als gebruiker heeft u enige verantwoordelijkheid voor de goede werking van de site. U dient zich te allen tijde te onthouden van handelingen die de goede werking en veiligheid van de site en het gebruik ervan nadelig kunnen beïnvloeden. De site mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt om ons bedrijfsmodel te omzeilen en/of om informatie over andere gebruikers te verzamelen. 

Het is in het bijzonder verboden om de Site te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers zou veroorzaken, zoals de verspreiding van kwaadaardige software zoals computervirussen. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de Site is ook verboden, evenals spamming, junkmail of kettingbrieven.

Le Fumet des Ardennes behoudt zich het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen om de situatie voor zichzelf en zijn gebruikers te verhelpen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. De gebruiker is als enige verantwoordelijk, persoonlijk en uitsluitend, in het geval dat zijn handelingen en gedrag daadwerkelijk hebben geleid tot schade aan de site of aan andere gebruikers. In dit geval moet de gebruiker in kwestie ervoor zorgen dat Le Fumet des Ardennes wordt vrijgesteld van elke schadeclaim die daaruit kan voortvloeien.

3/ Links naar andere websites

De site kan links of hyperlinks bevatten naar externe websites of andere vormen van online portalen. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen ons en de externe website of dat we impliciet akkoord gaan met de inhoud van deze externe websites.

Le Fumet des Ardennes heeft geen controle over externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij of zij onze site. Wij kunnen daarom niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade.

Het is waarschijnlijk dat deze externe websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Wij raden u daarom aan hun algemene verkoopsvoorwaarden en hun disclaimer en privacybeleid zorgvuldig te lezen.

4/ Intellectuele eigendo

De inhoud die op de site wordt gepubliceerd is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Le Fumet des Ardennes. Onder "inhoud" wordt verstaan de informatie, logo's, foto's, merken, tekeningen, modellen, slogans, databases, etc. die op de site toegankelijk zijn. De technische aard van de site zelf, d.w.z. de computercode, is ook beschermd door intellectueel eigendom. 

Door onze site te bezoeken, krijgt de gebruiker een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van onze site en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Fumet des Ardennes, is het de gebruikers niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen, te lenen, te verhuren of aan het publiek mee te delen. 

5/ Bescherming van persoonsgegevens 

De persoonlijke gegevens die de gebruiker bij zijn bezoek en/of gebruik van de site verstrekt, worden door Le Fumet des Ardennes uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Le Fumet des Ardennes verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens en dat zij zich er altijd toe verbindt om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

Le Fumet des Ardennes verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving terzake na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("Verordening"). 

De persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

6/ Algemene bepalingen die van toepassing zijn op onze algemene voorwaarden

Le Fumet des Ardennes behoudt zich het recht voor om de site en de bijbehorende diensten op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van compensatie.

Onze algemene voorwaarden (in het bijzonder onze algemene verkoopsvoorwaarden) worden uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van onze Algemene Voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Neufchâteau.

De onwettigheid of nietigheid van enige bepaling van onze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen van onze algemene voorwaarden. In dat geval hebben we het recht om de niet-afdwingbare clausule te vervangen door een andere bepaling die rechtsgeldig is en een vergelijkbare reikwijdte heeft.